Finnish Fibreboard
Av hänsyn till vår miljö

Att skydda och vårda miljön är en integrerad del av Finnish Fibreboards verksamhet. Företaget tar för sin del ansvar för miljön och för att följa principerna för hållbar utveckling.

Vid valet av råvaror och tillverkningsprocesser samt i sin produktutveckling har bolaget som mål att belasta naturen och miljön så lite som möjligt. Råvaruanskaffningarna riktas så att största delen den träråvara som bolaget använder kommer från certifierade skogar.

Finnish Fibreboard Ltd. har en gällande miljötillstånd. Vid fabriken i Heinola har man en anläggning som använder sig av modern avdunstningsteknik. Med hjälpa av den understigs de mycket stränga gränserna i miljöståndet.

När det gäller utveckling av produkter och tillverkningsmetoder är ett effektivt utnyttjande av råvaror och energi ett viktigt mål, likaså att produkterna inklusive deras energiinnehåll kan återvinnas.

Företagets ledning förbinder sig att arbeta på ett sätt som skyddar miljön och att skapa förutsättningar inom företaget som gör det möjligt. Ledningens uppgift är också att föregå som gott exempel för personalen och motivera den att arbeta med hänsyn till naturen.