Finnish Fibreboard
Historia

Viktigaste utvecklingsskeden

1984

Enso Gutzeit Oy och A. Ahlström Oy förenade sin fiberskivsindustri till ett samägt nytt bolag, Finnish Fibreboard Ltd. Från Enso överfördes fabrikerna i Heinola och Karhula till det nya bolaget samt från Ahlström fabriken i Pihlava. Ägarandelarna utgjordes av Enso 60 % och Ahlström 40 %.

1990

Enso sålde sin skivindustri, som omfattade plywoodfabrikerna i Heinola och Säynätsalo och sin 60 %:s ägarandel i Finnish Fibreboard Ltd. till Oy Wilh.Schauman Ab. Schauman som var Finlands ledande tillverkare av plywood och fiberskivor blev sålunda huvudägare i Finnish Fibreboard Ltd. Tillsammans med Schauman inleddes omedelbart arbetet med att utnyttja gemensamma synergifördelar bl.a. i anskaffningen av träråmaterial och energi samt i marknadsföringen. Uppgifterna att sköta den inhemska marknadsföringen och merparten av marknadsföringen av exportprodukter överfördes till Schaumans marknadsföringsorganisation.

1991-1997

I början av årtiondet förorsakade recessionen inom byggbranschen i Finland en nedgång i hemlandets försäljning till under hälften av de föregående årens nivå. Samtidigt försvårades exporten på grund av markens högre värde samt ett rådande överutbud på marknaden. Situationen tvingade bolaget till kraftiga saneringsåtgärder för att minska kostnaderna och göra balansen lättare. Bland annat utplacerades energiproduktionen genom att kraftverken i Heinola och Pihlava såldes till lokala energibolag. Produktionen av softboard flyttades från Karhulafabriken till Pihlava.

1998

På 1990-talet lösgjorde sig UPM-Kymmene-koncernen från de affärsområden som stod utanför koncernens kärnverksamheter. Bl.a. spånskivsindustrin såldes 1994. För fiberskivsindustrins del löstes frågan genom ett s.k. MBO-arrangemang, där den operativa ledningen köpte 75 % av bolagets aktiestock. Schauman stannade kvar som aktieägare med 15 % och Ahlström med 10 %.

1999-2009

Finansieringsfunktionerna och dataadministrationen som tidigare skötts inom koncernen avskildes omedelbart för att skötas själv. I anskaffningen av träråmaterial fortsätter samarbetet för Heinolafabrikens vidkommande, då UPM Skog skaffar råmaterialet. För Pihlavafabrikens råmaterialsförsörjning har avtal om anskaffning ingåtts med Biowatti Oy som ägs av Metsäliitto Group.

Marknadsföringen har stegvis övergått till bolagets egen skötsel. 2002 öppnade Finnish Fibreboard Ltd. ett eget försäljningsbolag i England, Finnish Fibreboard (UK) Ltd., som sysselsätter fem personer. Företaget övertog ansvaret för försäljningen från Schaumans engelska försäljningsbolag. Ansvaret för försäljningen i hemlandet överfördes från Schauman till Puhos Board Oy:s och Finnish Fibreboard Ltd:s gemensamma försäljningsorganisation LEIJONA-WILHELMI SKIVFÖRSÄLJNING som grundades i början av 2004.

Ägandestrukturen förenklades 2002 så, att bolaget löste in de aktier som Ahlström ägt. Efter detta ökade ledningens ägarandel till 83 % och Schauman Woods (nuvarande UPM-Kymmene Wood) till 17 %.

2003 års viktigaste händelse var beslutet att förnya kraftverket i Heinola på sommaren 2004. Investerare är kraftverkets ägare Lahti Energia. Som bas för realiseringsbeslutet står ett 10 års avtal om energianskaffning med kraftverkets användare Finnish Fibreboard Ltd. och UPM-Wood.

2013

Som resultat av samarbetsförhandlingarna stänger Finnish Fibreboards Ltd. sin fabrik i Pihlava. I samband med detta differentierar Finnish Fibreboards Ltd. sin försäljning av hårdboard och porösa skivor. Suomen Tuulileijona Oy, som är dotterbolag till Finnish Fibreboard Ltd. och ägs till hundra procent av denna, fortsätter försäljningen av vindskyddsskivor och porösa skivor i Finland. Finnish Fibreboard Ltd. fortsätter sälja hårdboard.